Askers Bf historik

Askers Baptistförsamling bildades den 9 december 1858 av 15 personer. Två år efter församlingens bildande kallade man sin första pastor. Det var f.d. folkskolläraren och kantorn Claes Fredrik Pira. Han verkade i Asker mellan åren 1860 och 1887. Hösten 1860 beslutade församlingen att bygga ett ”bönehus”. Det förstördes genom en brand i september 1885. Redan till annandag jul 1886 kunde man inviga det nya kapellet, det nuvarande Betel. Församlingen hade en livlig mötesverksamhet vid utposter i Villhelmsberg, Odensbacken, Rågsand, Kilsmo, Himmer, Köpsta och Fiskinge. Pastor Pira var en driftig ledare, och startade söndagsskolan redan 1862, två år efter sin ankomst till Asker. 1880 rapporterar Pira: ”260 barn är inskrivna i vår avdelning med 18 lärare. Tillsammans i de åtta avdelningarna omkring 550 barn med 37 lärare”.

Pira startade även en ”friskola” eller ”vardagsskola”  1861, en av de första i landet. Skolan bestod i regel av 50 barn. Skolans uppgift var att ge god skolundervisnig, men framför allt att hindra påverkan på barnen från statskyrkans sida. Skolan följde i stort folkskolans läroplan, med vissa tillägg av Pira,  i bl.a. bokhålleri och trädgårdsskötsel. Dåtidens yrkesutbildning.

Läs mer om Pira här

Sitt högsta medlemsantal hade församlingen i mitten av 1890-talet då det var drygt 450 medlemmar. I Askers Församling bodde vid den här tidpunkten ca 4600 personer.

Idag har församlingen ca 80 medlemmar. Gudstjänster hålls i regel varje söndag. Någon gång i månaden är det Cafékväll med sång och musik eller föredrag med varierande innehåll.

Barn och Ungdomsverksamheten omfattar Öppet Hus som är en fritidsaktivitet för årskurs 1-6 som samlas 1 gång i veckan.

Under 8 – 10 veckor under sommaren  är det Glasscafé en gång i veckan. Det är mycket populärt och det kommer 150 – 350 personer som vill umgås, äta god glass och lyssna till sång och musik.

Församlingen är aktiv i det ekumeniska samarbetet i Östernärke. Ett av de gemensamma projekten är en Andrahandsaffär i Odensbacken där skänkta saker omvandlas till pengar som går till behövande i Lettland.

Askers Baptistförsamling är ansluten till Evangeliska Frikyrkan.

2017 04